Chuyển đổi số Quốc gia là gì?  Cơ hội và thách thức của Việt Nam

Ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Văn bản này xác định tầm nhìn, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho Chuyển đổi số Quốc gia. Vậy chuyển đổi số Quốc gia là gì?  1. Chuyển đổi số … Đọc tiếp Chuyển đổi số Quốc gia là gì?  Cơ hội và thách thức của Việt Nam