Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số

Nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội, ngay từ đầu năm 2024, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch và triển khai công tác này.

Theo lãnh đạo UBND quận Đống Đa, năm 2024, quận tiếp tục phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tìm hiểu pháp luật, xây dựng văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến pháp luật, quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin liên quan đến pháp luật của Nhân dân trên địa bàn quận. Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và DN.

Cùng với đó, quận đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, quận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Quan tâm, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, tuyên truyền viên trên địa bàn. Huy động sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường bố trí kinh phí PBGDPL ở cấp phường, đảm bảo ít nhất 20 triệu đồng cho 01 đơn vị cấp phường.

Trong triển khai thực hiện kế hoạch, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung, yêu cầu của TP và quận, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL; đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết hợp, lồng ghép việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan, phù hợp đối tượng, địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND quận Đống Đa về triển khai thực hiện Thông tri số 08-TT/QU ngày 12/10/2022 của Quận ủy Đống Đa về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 4 các tổ chức chính trị – xã hội quận Đống Đa trong công tác hòa giải ở cơ sở”; tiếp tục nhân rộng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”.

UBND quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật với việc xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn quan.

Rate this post
094.836.9191
Zalo Chat với chúng tôi qua zalo Zalo Google Maps Google Maps Google Maps Báo giá Nhận báo giá Nhận báo giá